Akademik

Merkez faaliyetleri kapsamında dünyada ve ülkemizde örnekleri olduğu gibi tüm sorunların akademik bir bakış açısı ile çözümlenmesine uygun zemin hazırlamak ve çalışmaların devamlılığını sağlamak maksadı ile bir lisansüstü programın açılmasına karar verilmiş bu konuda hazırlanan önerimiz Üniversite Senatosu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Eylül 2011 tarihi itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kadın ve Aile Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kadın ve Aile Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

Kadın ve Aile Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından özelde Samsun ili ve çevresinde genelde ise Karadeniz Bölgesinde şiddet işsizlik erken evlenme cinsel taciz gibi sıkça görülen sorunlara hem duyarlılığını ortaya koymak hem de ilgili sorunların bilimsel yöntemlerle araştırılmasına öncülük etmek için hazırlanmıştır. Sosyoloji Psikoloji Felsefe ve Din Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bilimleri ve Yabancı Diller Anabilim dallarından öğretim üyelerinin yürüteceği disiplinler arası bir lisansüstü program olan Kadın ve Aile Araştırmaları Yüksek Lisansı; çok boyutlu bir yaklaşımla toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek özellikle Türkiye’de kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

Program ile toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının toplumsal konumu üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak toplumsal gerçekliği ortaya çıkarmak ve bu durumun kadınlar lehine iyileştirilebilmesi için yapılması gerekenlerin tartışıldığı araştırıldığı ve bu yolla kadın-erkek eşitliği konusunda bilincin artırılması amaçlanmaktadır. Kadınların toplum içinde güçlenmesi yalnızca kadınlar lehine bir durum olmayıp aynı zamanda toplumun gelişmesi lehine bir durum olacağı için kadının statüsünün yükseltilmesi hedefine yönelik yapılacak bu tür bilimsel çalışmalar tüm toplumsal yapıları ilgilendirmektedir.

Sunulan yüksek lisans programı varolan kadın çalışmalarına kuramsal ve empirik düzlemlerde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Kadınların varolan sorunlarını görünür kılarak konunun toplumda daha fazla konuşulmasına ve tartışılmasına katkıda bulunmak önemli gerekçelerinden biridir. Ayrıca yüksek lisans proğramı ile toplumsal cinsiyet konularındaki uluslar arası gelişmeleri ve birikimleri kullanmak ve onlara katkıda bulunurken aynı zamanda bunu yerele üniversiteye ve Orta Karadeniz bölgesine aktarmak da amaçlanmaktadır.

Özünde toplumsal değişim sürecine katkıda bulunmak gibi bir misyonu olan kadın çalışmaları programının bu amaca ulaşması üç boyutlu bir hedefe doğru yönelmesini gerekli kılmaktadır. Bu hedef bilgi / teori (akademik kurumlar) uygulama eylem (kadın hareketleri ve sivil toplum kuruluşları) ve siyasa oluşumu (yerel ulusal ve uluslararası karar verme odakları) alanlarını kapsamaktadır.

Buna göre Kadın ve Aile Araştırmaları tezli yüksek lisans programı kapsamında yürütülecek olan eğitim ve araştırma faaliyetleri bir yandan bu alandaki birikimi uygulama ve siyasa oluşumundaki etkileri sorgulayacak diğer yandan da geniş kapsamlı üretim faaliyet alanları arasındaki ilişkiyi oluşturarak değişim sürecinin önemli bir parçası olacaktır. Böyle bir vizyon içinde düşünüldüğünde Kadın ve Aile Araştırmaları Programı ileride yüksek bilimsel düzeyi hedefleyen bir uzmanlık alanı olmayı sürdüreceği gibi aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği konularındaki vazgeçilmez duyarlılığı gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı kurumlara yaymak yönünde kendini bir referans noktası haline getirecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik personeli tarafından 2007-2017 yılları arasında şiddet,kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili yapılmış çalışmalarla ilgili bilgilere aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Konusu İle İlgili Yapılmış Çalışmalar

Şiddet Konusu İle İlgili Yapılmış Çalışmalar